Shantiraj Jain Temple
Lonavala Jain Tirth

Jain Temple, Gaonthan