Shantiraj Jain Temple

Lonavala Jain Tirth

Jain Temple, Gaonthan