Vishnudas Bhave Natyagruha
Seats: 1005
Maratha Bhavan

Auditorium, Vashi

NMSA Auditorium

Auditorium, Vashi

Gokhale Sabha Graha

Auditorium, Panvel

Zaverben Hall

Auditorium, Ghatkopar East

Patidar

Auditorium, Ghatkopar West

Ghatkopar Hindu Sabha Auditorium

Auditorium, Ghatkopar West

Gurukripa Hall

Auditorium, Chembur East

Fine Arts Society

Auditorium, Chembur East

Sivaswamy Auditorium

Auditorium, Chembur East

Balvikas Sangh Hall

Auditorium, Chembur