Mukta Cinemas
Mukta Cinemas in Gulmohar Park ,Satellite, Ahmedabad movies
9:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 1:00 PM, 1:00 PM, 3:45 PM, 5:00 PM, 6:30 PM, 7:45 PM, 9:30 PM, 10:30 PM
9:00 AM, 11:15 AM, 5:15 PM, 10:45 PM
1:45 PM
1:15 PM, 7:15 PM
10:00 AM, 4:00 PM, 10:00 PM
7:45 PM