Mukta Cinemas
Mukta Cinemas in Gulmohar Park ,Satellite, Ahmedabad movies
9:00 AM, 5:30 PM
9:00 AM, 2:15 PM
9:00 AM, 11:15 AM, 1:30 PM, 3:45 PM, 6:15 PM, 8:30 PM, 10:45 PM
10:15 AM, 12:35 PM, 3:15 PM, 5:30 PM, 7:45 PM, 10:00 PM
9:05 AM, 11:20 AM, 2:00 PM, 4:45 PM, 7:30 PM, 10:15 PM
5:00 PM, 7:45 PM, 10:30 PM
11:35 AM