Mukta Cinemas
Mukta Cinemas in Gulmohar Park ,Satellite, Ahmedabad movies
9:00 AM, 9:45 AM, 10:30 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:15 PM, 2:00 PM, 2:45 PM, 4:45 PM, 5:30 PM, 6:15 PM, 7:30 PM, 8:15 PM, 9:00 PM, 9:45 PM
9:00 AM
4:30 PM