Mukta Cinemas
Mukta Cinemas in Gulmohar Park ,Satellite, Ahmedabad movies
9:00 AM, 10:15 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 1:15 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 6:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 9:00 PM, 9:30 PM, 10:15 PM
7:15 PM