Mukta Cinemas
Mukta Cinemas in Gulmohar Park ,Satellite, Ahmedabad movies
9:00 AM, 10:15 AM, 11:30 AM, 1:00 PM, 2:15 PM, 5:00 PM, 6:30 PM, 10:30 PM
2:30 PM, 7:45 PM
12:00 PM, 3:30 PM, 10:15 PM
12:00 PM, 3:30 PM, 10:15 PM
9:00 AM, 1:15 PM, 10:30 PM
5:30 PM
7:45 PM