Mukta Cinemas
Mukta Cinemas in Gulmohar Park ,Satellite, Ahmedabad movies
9:15 AM, 11:45 AM, 1:30 PM, 3:15 PM, 5:45 PM, 10:45 PM
9:45 AM, 12:15 PM, 2:45 PM, 5:15 PM, 7:45 PM, 10:30 PM
9:30 AM
9:00 AM, 4:00 PM, 11:00 PM
11:00 AM, 6:15 PM
8:45 PM
12:15 PM, 2:15 PM, 5:15 PM, 10:15 PM