Mukta Cinemas
Mukta Cinemas in Gulmohar Park ,Satellite, Ahmedabad movies
9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 4:15 PM, 6:30 PM, 8:30 PM, 9:30 PM, 10:45 PM
9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:15 PM, 3:00 PM, 4:15 PM, 6:00 PM, 7:15 PM, 9:30 PM, 10:15 PM
4:00 PM
7:15 PM