Mukta Cinemas
Mukta Cinemas in Gulmohar Park ,Satellite, Ahmedabad movies
9:00 AM, 9:45 AM, 10:30 AM, 11:15 AM, 12:30 PM, 1:15 PM, 2:00 PM, 2:45 PM, 4:45 PM, 5:30 PM, 6:15 PM, 8:15 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 9:45 PM
9:00 AM, 5:30 PM
9:00 AM, 11:30 AM, 10:30 PM
2:00 PM, 7:15 PM
10:15 AM, 1:15 PM, 4:15 PM, 10:15 PM
1:15 PM
9:15 PM
11:00 AM, 3:15 PM, 7:15 PM, 11:00 PM
4:50 PM, 7:30 PM, 10:00 AM