Today  |  Thursday  |  Friday  |  Saturday  |  Sunday
PVR Saket  ,Saket, Delhi-NCR movies

PVR Saket

landline phone contact number of PVR Saket in  ,Saket, Delhi-NCR  01147104087
Ticket booking website of PVR Saket in  ,Saket, Delhi-NCR Ticket booking info: www.pvrcinemas.com

Address:

1, Community Centre, Ground Floor, Saket - 110017
landmark In (Community Centre)
 

Hindi Movies


9:00 AM, 10:20 AM, 12:10 PM, 1:30 PM, 4:40 PM, 6:30 PM, 7:50 PM, 9:40 PM, 10:50 PM

9:10 AM, 3:20 PM, 8:40 PM

9:40 AM, 11:15 AM

5:35 PM

English Movies


12:20 PM, 5:50 PM, 11:45 PM

3:00 PM

3:20 PM

Punjabi Movies


8:30 PM