Cinepolis
Cinepolis  ,Malviya Nagar, Jaipur movies
9:30 AM, 10:00 AM, 10:45 AM, 12:35 PM, 1:05 PM, 3:40 PM, 4:10 PM, 6:45 PM, 7:15 PM, 9:50 PM, 10:20 PM, 10:40 PM
9:45 AM, 11:55 AM, 2:05 PM, 4:15 PM, 6:25 PM, 8:35 PM, 10:45 PM
1:50 PM, 8:00 PM
4:30 PM
More Theatres