Cinepolis
Cinepolis  ,Malviya Nagar, Jaipur movies
9:15 AM, 10:15 AM, 11:45 AM, 12:45 PM, 2:15 PM, 3:15 PM, 4:45 PM, 7:15 PM, 8:20 PM, 9:45 PM, 10:50 PM
9:20 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 2:35 PM, 5:45 PM, 8:00 PM, 10:35 PM
5:20 PM
12:35 PM, 5:15 PM
2:50 PM
10:40 PM
7:30 PM
More Theatres