Priya Cinema
Priya Cinema  ,Rash Behari Avenue, Kolkata movies
3:40 PM
10:00 AM
12:25 PM, 6:20 PM, 9:35 PM