Priya Cinema
Priya Cinema  ,Rash Behari Avenue, Kolkata movies
12:25 PM
9:45 AM, 2:45 PM, 9:15 PM