Priya Cinema
Priya Cinema  ,Rash Behari Avenue, Kolkata movies
4:30 PM
10:00 AM, 12:00 PM, 9:20 PM