Priya Cinema
Priya Cinema  ,Rash Behari Avenue, Kolkata movies
12:20 PM
11:45 AM, 3:00 PM, 6:20 PM, 9:40 PM