Priya Cinema
Priya Cinema  ,Rash Behari Avenue, Kolkata movies
10:45 AM, 12:30 PM, 9:30 PM
4:35 PM
2:15 PM