PVR Oberoi Goregaon East Cinemas
PVR Oberoi Goregaon East Cinemas in Oberoi Mall ,Goregaon East, Mumbai movies
10:20 AM, 4:20 PM, 7:30 PM, 10:45 PM
9:30 AM, 2:50 PM, 8:10 PM, 10:40 PM
12:35 PM
9:15 AM, 12:30 PM, 3:50 PM, 7:10 PM, 10:30 PM
12:10 PM, 5:30 PM, 10:50 PM
10:45 AM, 1:45 PM, 7:45 PM, 10:15 PM
1:30 PM
11:15 AM
3:00 PM, 8:00 PM, 10:25 PM
4:40 PM
1:30 PM