Today  |  Tuesday  |  Wednesday  |  Thursday  |  Friday  |  Saturday  |  Sunday
Inox Cinemas  ,Shivaji Nagar, Nashik movies

Inox Cinemas

Address:

Nashik Pune Road, Shivaji Nagar - 422006
landmark Beside (Quality Inn Hotel)
 

Marathi Movies


1:30 PM

Hindi Movies


9:00 AM, 10:10 AM, 12:00 PM, 1:10 PM, 3:00 PM, 4:10 PM, 6:00 PM, 7:10 PM, 9:00 PM, 10:10 PM

10:30 AM, 4:15 PM, 10:00 PM