ઇન્દ્ય્લોગિક્ષ  Owner Verified Listing

Website Development and Hosting Companies
406-408, દેવ નંદન મોલ, ઓપોજિટ. સન્યાસ આશ્રમ, આશ્રમ રોડ, , ચંદખેદા, અહ્મદાબાદ - 380006, Gujarat
ઓપોજિટ. સન્યાસ આશ્રમ

Services

Segment: કોર્પોરેટ, પર્સનલ
Services: ડિઝાઇન, ડિવેલપ્મેંટ, ઈ-કમર્સ, ડિજિટલ માર્કેટિંગ

Business Description

At IndyLogix, expertise blends well with experience. Our clients from more than 20 countries across the globe cementing our position as a leading provider of mobile, web, software and digital marketing Solutions. Our Vision Our Vision is to provide Top Quality Services, and Complete Solutions in Cutting Edge IT Technologies at the best Competitive rates, by employing the best Tech Minds in the Industry. The next five years will witness our growth into one of the Top Indian IT Offshore Solutions providers for the leading IT giants across the world. Our Mission Mission We will build an Enterprise that has Excellence, Teamwork, Recognition, Respect and Exciting career opportunities for our team, as its core. Our Mission can be s ... View More

Review

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.