બરીસ્તા

Coffee Shop
 07932929435, 07932938362
ક્રોસ વોર્ડ બૂક સ્ટોર, શ્રીકૃષ્ણા કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રાઉંડ ફ્લોર , અહ્મદાબાદ - 380009, Gujarat
ઓપોજિટ મુસ્લિમ સોસાઇટી
Editor's Note
Barista Coffee: The cafes all have a warm brown and orange feel of dark wood and sink into cushions accompanied with the aroma of coffee being brewed. There is a range of hot and cold coffee drinks, non coffee beverages like tea, smoothies and juices along with a good range of baked goodies. Try out their new range of European coffee-based drinks like the Ice Cappuccino and Shakerato. There is always the brownie with cream and ice cream for the sweet toothed.

Other Branches of Barista

Opposite Drive-In Cinema
Drive In Road, Ahmedabad
Near Law Garden
Ellis Bridge, Ahmedabad
Opposite Municipal Market
Navarangpura, Ahmedabad

Write Review