ગીલ્મા

Furniture Shops
 09019454545, 09743466007
241, બનશંકરી 3આર.ડી. સ્ટેજ, બૈંગલોર - 560085, Karnataka
નિયર દેવેગૌડા પેટ્રોલ પમ્પ
View Map

Services

Brands: ગીલ્મા
Furnishing services: યેસ
Used Furniture: યેસ
Repairs: યેસ
Sales: યેસ
Furnishings: ડ્રોપરીસ, અફોલ્સ્ટેરી
Make: સ્ટીલ, વૂડેન
Products - Sets: બેડરૂમ સેટ, ડિનાઇંગ સેટ, કિચેન સેટ
Type Of Furniture: ફર્નિચર, ઇમ્પોર્ટેડ ફર્નિચર, ઓફિસ ફર્નિચર
Products - Storage: કેબિનેટ્સ, ચેસ્ટ, ક્લોથ રોક્સ, કબર્ડ, ડ્રેસર, નાઇટ સ્ટેંડ, સાઇડબોર્ડ, ટ્રેસ, ટ્રોલીસ, વોર્ડ્રોબ્સ
Products - Seating: બીન બેગ, બેંચ, ચેયર, કમ્પ્યૂટર ચેયર્સ, કૂક, ફૂટસ્ટૂલ, સિટી, સોફા, સ્ટૂલ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Accessories: કેંડ્લ સ્ટેંડ્સ, કી હોલ્ડર્સ, વૂડેન વેસેસ
Products - Surface: બડ, સેંટર ટેબલ, કોફી ટેબલ, કમ્પ્યૂટર ટેબલ્સ, કોનફરેન્સ ટેબલ્સ, કોર્નર ટેબલ્સ, ડેસ્ક, દીવન, ડ્રેસિંગ ટેબલ, ફોલ્ડિંગ ટેબલ, સ્ટડી ટેબલ, વાલ યૂનિટ્સ, વર્ક સ્ટેશન્સ
Products - Other: કોટ હેંગર્સ/સ્ટેંડ્સ, હેંગિંગ ચેયર્સ, સ્કૂલ ફર્નિચર, સ્વિંગ્સ, અમ્બ્રેલા
Type: ફર્નિચર, ઇમ્પોર્ટેડ ફર્નિચર , ઓફિસ ફર્નિચર
cash, credit card

Write Review