એમ.આર.ટી. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ Owner Verified Listing

Electronics and Home Appliance Stores
08041326193
 09141706147
381, 2એન.ડી. મેન રોડ, ડોમ્લુર, બૈંગલોર - 560071, Karnataka
ઓપોજિટ સ્પર્શ ક્લિનિક
View Map

Services

cash, credit card
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
Credit Cards Accepted: નો
Accessories & Parts: યેસ
Brands: કેનન, નિકોન, કોડેક, સની
Products Other: ડિજિટલ કેમેરા, હેંડી કેમેરા
Consumer Durables: નો
Services: યેસ
Editor's Note
Trust Philips to do same things with a difference. Their service centre is your mecca to get electrical appliances fixed. From washing machines to digital cameras and electric kettles, Philips Service Centre deals with all your complaints regarding your electronics. So be it your coffee-maker, music systems, juicers, television sets, steam irons, vacuum cleaners & water and air purifiers, you can be sure it will be repaired here. They do not accept credit cards, though.

Write Review

User Reviews

Thanks asklaila for the info given

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.