> > Ebenezer International School & Junior College

એબેનેઝેર ઇંટર્નેશનલ સ્કૂલ & જૂનિયર કોલેજ

School
 08027848222, 08027848223-4
 09663305808, 09663305734
સિંગેના અગ્રહરા રોડ, હુસકુર રોડ, ઇલેક્ટ્રોનિક સિટી, બૈંગલોર - 560100, Karnataka
નિયર બ્રૂક્ફીલ્ડ હાઇ સ્કૂલ
View Map

Services

Medium: ઇંગ્લિશ
Gender: સો-એડ
Boarding: યેસ
Board: આઈ.સી.એસ.ઈ.
Level: હાઇઅર સેકંડરી, હાય સ્કૂલ, પ્રિ પ્રાઇમરી, પ્રાઇમરી

Write Review

User Reviews

pls inform the fees details for LKG AND VII std

Related Keywords