દક્ષિણ

Restaurant
 08022269898, 08041401482
આઈ.ટી.સી. વિંજર હોટલ, 25, વિંજર સ્ક્વેર, ગોલ્ફ કોર્સ રોડ, બૈંગલોર - 560052, Karnataka
ઇન વિંજર મનોર હોટલ

Services

cash, food coupon, credit card
Catering: નો
Home Delivery: નો
Amenities: નોટ અવૈલેબલ
Valet Parking: યેસ
Alcohol: યેસ
Cuisine: સાઉથ ઇન્ડિયન
Veg/Non-Veg: નન-વેજ
Food coupons accepted: નો
Credit Cards Accepted: યેસ
AC,Non AC: એ.સી.
Editor's Note
Dakshin: Dakshin, a classic South Indian restaurant at the ITC Windsor Sheraton & Towers offers you the ultimate experience in fine dining. With an array of dishes from Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka, this is an ideal place to bring in foreign guests visiting your company or home. Of all the clients who visit this restaurant, the ladies are gifted with strings of jasmine and while you take in the heady aroma you can listen to the soft tunes on the mridanga and the flute. You can start off with the famous fry called the Kane Rawa Fry, or the Chemeen Manga Charu, a superb combination of prawns and mango from Kerala. In vegetarian you could try the Kari Kari Mandi which is a mixed vegetable Chettinad preparation. You could co ... View More

Review

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.