કેયર

Rehabilitation Centre
 08026580193
621/732/1એ, કેવ ટેમ્પલ રોડ, બન્નેરઘટ્ટા રોડ, હુલિમવુ, બૈંગલોર - 560076, Karnataka
ઓપોજિટ મીનાક્ષી ટેમ્પલ
View Map

Write Review

User Reviews

Greetings all,

My Name is C.R Satish Kumar. I am currently working as a lecturer in SJES college, Bangalore. My age is 25. I am pursuing second year M Sc applied psychology, specialization in Psychopathology. I am flying to Netherlands in September 2012 to take my admission in Maastricht University for Research Masters in Cognitive and Clinical Neuroscience, specialization in Neuropsychology. I am very much interested in joining your organization for internship which will give me a foundation to improve my knowledge on field of psychiatry and mental illness.

Thanks and Regards,
C.R Satish Kumar
Ph.No- 9916394543