નોરીતકે

Electronics and Home Appliance Stores
 08041130169
 09986119308, 09385230998
42/1, 4ટી.એચ. ક્રોસ, ઇન્દીરા નગર 1સ્ટ્રીટ સ્ટેજ, બૈંગલોર - 560038, Karnataka
બિહાઇંડ ઇન્દીરા નગર મેટ્રો સ્ટેશન
View Map

Services

cash, credit card
Accessories & Parts: નો
Brands: નોરટેક, બોન ચાઇના
Consumer Durables: નો
Services: નો
Products: સરમીક કિચેનવેર, કિચેન યૂટેન્સિલ્સ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Products Other: સરકેરી એંડ કટલરી, કિચેન સરકેરી, સરકેરી ડિનર સેટ્સ, ટી સેટ, ફ્લાવર વેજ, સરમીક સરકેરી, ગ્લાસ મગ્સ, કોફી મગ્સ, સરકેરી સેટ, કપ એંડ સોસર સેટ, કટલરી આઇટમ્સ

Write Review

You might also like