ટાઇટ

Restaurant
 09019713388, 09019813388
298, 100 ફીટ રોડ, એચ.એ.એલ. 2એન.ડી. સ્ટેજ, ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર - 560038, Karnataka
ઓપોજિટ ચેવ્રોલેટ શોરૂમ
View Map

Services

cash, food coupon, credit card
Services
Home Delivery Radius: એન.એ.
Alcohol: યેસ
Stags Allowed: નો
Parking: વોલેટ
Home Delivery Call: એન.એ.
Catering: નો
Home Delivery: નો
Valet Parking: યેસ
Veg/Non-Veg: નન-વેજ
Food coupons accepted: નો
Credit Cards Accepted: યેસ
Amenities: ડી.જે., લાઈવ બેંડ, બારટેંડર
Entry: ફ્રી
AC,Non AC: એ.સી.
cash, credit card
Services
Amenities: આઉટડોર સેટિંગ, ડબ્લ્યૂ.આઈ.-ફી જોન
Cuisine: અમેરિકન , કોંટિનેંટલ , ઇટાલિયન , પિઝા
Credit Cards Accepted: અમેરિકન એક્સ્પ્રેસ, માસ્ટરકાર્ડ, પ્લસ, સ્ટાર, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review

User Reviews

Absolutely amazing. Great Beer and great food. Music compliments the ambiance.
I liked this place until i had the worst experience ever a few days ago. I took my family there for dinner and my dad ordered a grilled fish, when it came the fish was slightly under cooked so he asked the waiter to get the chef to cook it a little more. In the meanwhile everyone else's food arrived but the fish still hadn't come back from the kitchen after all of us had finished our food we noticed a waiter bringing back the fish from the kitchen but instead of coming to our table he took it to another table. Here of course is the kicker... the table he took it to had ordered pork...but none the less took the fish (let's not forget my dad had already taken a bite out of the fish before sending it back). Finally, it was almost an horu since ... View More

Related Keywords