વી.જી.પી. લિમિટેડ

Electronics and Home Appliance Stores
 08064529406
1132, 100 ફીટ રોડ, એચ.એ.એલ. 2એન.ડી. સ્ટેજ, ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર - 560038, Karnataka
નિયર ફૂદ્વોર્લ્દ સુપરમાર્કેટ

Services

Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
Accessories & Parts: યેસ
Kenstar: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર
Consumer Durables: નો
Services: યેસ
Kelivanator: આઇસ ક્રીમ ફ્રીજર્સ, રેફ્રિજરેટર
Panasonic: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, પ્લાજ્મા ટી.વી.
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., વોકમેન એમ.પી.3
Whirlpool: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Samsung: હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Akai: કલર ટેલિવિજન, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, પ્લાજ્મા ટી.વી.
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
LG: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર
Godrej: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન

Write Review

You might also like