કાટ સેરામિક્સ

Construction Material Dealers
 08026700057, 08026703832
 09880045352, 09611341952
31, લાલબાગ ફોર્ટ રોડ, જે.સી રોડ, બૈંગલોર - 560004, Karnataka
નિયર નઁધીની રેસ્ટ્રોંટ
View Map

Services

Products: સરમીક ટાઇલ્સ, એધિસિવ ટાઇલ્સ
Type: ટાઇલ્સ
Iron/Steel: નો
Credit Cards Accepted: નો
cash, credit card
Parryware: બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, લેબ સિંક, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર પેનલ, ટોપ્સ, યૂરિનલ્સ, વેનટી કેબિન્સ, વાશ બેસિન, વાટર ક્લોજિટ
Jaquar: બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર પેનલ, ટોપ્સ
Hindware: બાથ ટ્યૂબ, ફોકેટ્સ, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર પેનલ, સિંક્સ, સ્ટીમ રૂમ, યૂરિનલ્સ, વાશ બેસિન, વાટર ક્લોજિટ
Johnson: બાથ ટ્યૂબ, ફોકેટ્સ, કિચેન સિંક, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર પંપ, ટોપ્સ, યૂરિનલ્સ, વાટર ક્લોજિટ

Write Review

Related Keywords