આઈનોક્સ

Movie Theatre
 08026590300
બૈંગલોર સેંટ્રલ-2, 5ટી.એચ. ફ્લોર, 45ટી.એચ. ક્રોસ, જે.પી નગર 2એન.ડી. ફેજ, બૈંગલોર - 560078, Karnataka
ઇન બૈંગલોર સેંટ્રલ-2
View Map

Services

cash, credit card
Reservation Number: 41128888
Multiplex: યેસ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review

You might also like