ક્લિક એ સર્વિસ

Home Cleaning Services
44, 1સ્ટ્રીટ ક્રોસ રોડ, અસ્તલક્ષ્મી લેઆઉટ, જે.પી નગર 7ટી.એચ. ફેજ, બૈંગલોર - 560078, Karnataka
નિયર બ્રિગેડ મિલ્લેનિયમ

Services

Services: All Kind Of Furniture
Termite Control: Bees, Ladybugs, Moths
Credit Cards Accepted: No
Equipments: NA
Services: All Types Of Painting
Contractor: Yes
Rodent Control: Groundhogs, Mice, Rats
Services: Home, Office
Segment: Commercial, Residential
Type: Commercial, Domestic
Services: Gel Treatment, Pest Treatment
Bird Management: NA
cash
Pest Control Services: Carpet Treatment, Marine Pest Control, Sterilization
AC Types: Central AC, Split AC, Window AC
Cleaning Services: Carpet Cleaning Services, Floor Cleaning Services, Sofa Cleaning Services, Tank Cleaning Services
Products: Electric Flying Insect Catcher, Electric Flying Insect Killer, Mosquito Nets, Sterilizers & Sterilizer Equipments
General Pest Management: Ants, Bed Bug Management, Cockroaches, Flies, Mosquitoes, Roaches, Snails & Slugs, Water bugs
Authorized Repair Services Of: Videocon, Samsung, Onida, Panasonic, Philips, Whirlpool

Review

તાજેતરનો સુધારો

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.