કીદ્ઝી

Play Schools & Day Care
 08105121835
34, લેકેકિટી ટૌંશિપ, ગાર્ડેન સિટી કોલેજ રોડ, કે.આર પુરમ, બૈંગલોર - 560036, Karnataka
નિયર ટી.સી. પલય બસ સ્ટોપ

Services

Day Care Centre: યેસ
Play School: યેસ
Credit Cards Accepted: નો
cash, credit card

Other Branches of Kidzee

Near Balaji Kalyana Mantap
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Behind State Bank Of India
C.V Raman Nagar, Bangalore
Near Lunimi Garden
Hebbal, Bangalore
Near Kristu Jayanthi College
Hennur, Bangalore
Near HDFC Bank
Indira Nagar, Bangalore
Near Brigade Millenium
J.P Nagar 7th Phase, Bangalore
Near Gubbalala Gate
Kanakapura Main Road, Bangalore
Near Vidyamandir School
Malleswaram, Bangalore
View All 12 Branches of Kidzee

Write Review

User Reviews

I have a very good experience with KidZee KR Puram.....Staff & teacher are really friendly with the kids.....My daughter is a home sick child but within a week she got adjusted over there and also started with rhymes....Pick & Drop is also safe......I would strongly recommend to go with KidZee KR Puram.....
It is one of the well maintained Preschool in KR Puram.