કેફે મોક્ષ

Restaurant
 08025434745,
373, હેન્નૂર મેન રોડ, કલ્યાન નગર, બૈંગલોર - 560043, Karnataka
ઓપોજિટ લિટ્લ સિસ્ટર્સ ઓફ દે પુર

Services

cash, food coupon, credit card
Catering: નો
Home Delivery: નો
Amenities: આઉટડોર સેટિંગ
Valet Parking: યેસ
Alcohol: નો
Cuisine: બર્ગર્સ , સ્નેક્સ
Veg/Non-Veg: નન-વેજ
Food coupons accepted: સોદેક્ષો
Credit Cards Accepted: યેસ
AC,Non AC: એ.સી.
cash, credit card
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Review

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.