સેરામિક પેલેસ

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08025438091
 09844274737
33-34, હેન્નૂર ક્રોસ, એચ.એમ. રોડ, કલ્યાન નગર, બૈંગલોર - 560043, Karnataka
નિયર સ્માર્ટ સુપરમાર્કેટ
View Map

Services

Products: અદર
Accessories & Parts: નો
Brands: કૈલશ
Products Other: વાટર હીટર્સ
Credit Cards Accepted: નો
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
cash, credit card
Parryware: ઇંક્લોજર, ટોપ્સ, યૂરિનલ્સ, વાશ બેસિન
Jaquar: ટ્યૂબ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, ઇંક્લોજર, ટોપ્સ
Hindware: ટ્યૂબ, ફોકેટ્સ, સિંક્સ, યૂરિનલ્સ

Write Review

Related Keywords