મારુતિ સેરામિક્સ

Construction Material Dealers
 08025450784, 08025424449
 09880532156, 09900211350
311, 10ટી.એચ. મેન, 100 ફીટ રોડ, એચ.આર.બી.આર. લેઆઉટ, કલ્યાન નગર, બૈંગલોર - 560043, Karnataka
ઓપોજિટ હોરમાવુ પેટ્રોલ પમ્પ
View Map

Services

Products: કજારિયા ટાઇલ્સ, રેક
Type: ટાઇલ્સ
Iron/Steel: નો
Credit Cards Accepted: નો
cash, credit card
Parryware: બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, ક્લોજિટ સીટ કવર, કિચેન સિંક, લેબ સિંક, પ્રેશર પંપ, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર પેનલ, સોપ ટ્રે, ટોપ્સ, ટોય્લેટ પેપર હોલ્ડર, યૂરિનલ્સ, વેનટી કેબિન્સ, વાશ બેસિન, વાટર ક્લોજિટ
Jaquar: બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર પેનલ, ટોપ્સ
Cera: બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, ક્લોજિટ સીટ કવર, ફ્લોર ટાઇલ્સ, હાઇલાઇટર, કિચેન સિંક, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર પેનલ, ટોપ્સ, યૂરિનલ્સ, વીત્રીફીએદ ટાઇલ્સ, વાશ બેસિન, વાટર ક્લોજિટ
Hindware: બાથ ટ્યૂબ, બીદેત્સ, કિસ્ટેર્ન, ક્લોજિટ સીટ કવર, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર પેનલ, સિંક્સ, સ્ટીમ રૂમ, યૂરિનલ્સ, વાશ બેસિન, વાટર ક્લોજિટ
American Standard: બાથ ટ્યૂબ, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, કિચેન સિંક, શાવર ઇંક્લોજર, શાવર કિટ, શાવર પેનલ, સોપ ડિશ, ટોય્લેટ્સ, ટાવલ હોલ્ડર, યૂરિનલ્સ, વેનટીસ, વાશ બેસિન

Write Review