તવા

Restaurant
 09986663148, 09663950126
902, 6ટી.એચ. એ મેન, કોરમંગલા 1સ્ટ્રીટ બ્લોક, બૈંગલોર - 560034, Karnataka
નિયર નાકોડા મેડિકલ્સ
View Map

Services

cash, food coupon, credit card
Catering: યેસ
Home Delivery: યેસ
Home Delivery Radius: 3 કેમિસ
Amenities: નોટ અવૈલેબલ
Valet Parking: નો
Alcohol: નો
Cuisine: નોર્થ ઇન્ડિયન
Home Delivery Call: 9986663148
Veg/Non-Veg: વેજ
Food coupons accepted: સોદેક્ષો, ટિકેટ રેસ્ટ્રોંટ
Credit Cards Accepted: નો
AC,Non AC: નન એ.સી.
Editor's Note
Tawa: Tawa offers homely north Indian cuisine and is particular about the quality of its food. Tawa also services homes, offices and PG accommodations with tiffin. A typical menu from Tawa consists of: Meal/ Thaali (Unlimited Daal, Two vegetables, Rice, Chapati, and limited Curd, Papad, Fruits/Desserts), or a Paranthas Plate (2 paranthas, pickle, curd, butter) the paranthas can be Aalu, ghobi, Methi, Onion, Muli or Paneer, regular and Punjabi Lassi. Tawa also home delivers in a radius of a kilometre.

Write Review

User Reviews

wow amazing restaurant and good ambience and service feel like going back for the fruits and deserts