એચ3ઓ

Bar & Pub
 08025630202, 08025631212
શ્રી નઁધીની પેલેસ હોટલ, 7, 2એન.ડી. ફ્લોર, 100 ફીટ રોડ, કોરમંગલા 4ટી.એચ. 'બી' બ્લોક, બૈંગલોર - 560034, Karnataka
ઇન શ્રી નઁધીની પેલેસ હોટલ
View Map

Services

Stags Allowed: નો
Parking: વોલેટ
Amenities: બારટેંડર
Entry: ફ્રી
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
cash, credit card

Write Review