સોગો કમ્પ્યૂટર્સ

Computer Hardware Dealers
 08024421123
 09886747549, 09986039665
19, 80 ફીટ રોડ, સ્ટ્રીટ બેદ લેઆઉટ, કોરમંગલા 4ટી.એચ. બ્લોક, બૈંગલોર - 560024, Karnataka
નિયર સોની વર્લ્ડ
View Map

Services

Products: MS Office, Operating System
Products: Desktop, Laptop, Servers
Used Laptops: No
Brands: Acer , Dell , HCL, HP , Lenovo , Samsung, Sony , Toshiba
Products: CFT Monitors, Consumables & Cartridges, Corsair Ram, Graphic Cards, Hard Disk Drive, Keyboard, LCD Monitors, Motherboards, Mouse, Plotters, Printer, Rams, Scanner, Speakers
Brands: Acer, HP, Dell, HCL, Samsung, Sony

Write Review

You might also like

People who viewed સોગો કમ્પ્યૂટર્સ also viewed