ક્કૃસ્સ ક્ક્રોસ્સ

Bathroom Fittings and Sanitary Dealers
 08041142110,
 09886464513, 09900171212
54, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, સિટી મેન્શન, લેંગ્ફોર્ડ રોડ, બૈંગલોર - 560025, Karnataka
નિયર સ્ટેટ બેંક ઓફ મૈસોર
View Map

Services

Hansa: ફોકેટ્સ, વાશ બેસિન
Credit Cards Accepted: નો
Oyster: સ્ટીમ રૂમ
cash, credit card
Parryware: બાથ ટ્યૂબ, ઇંક્લોજર, પેનલ, સોપ ટ્રે, યૂરિનલ્સ, વાશ બેસિન, વાટર ક્લોજિટ
Grohe: બાથરૂમ ફર્નિચર, બાથ ટ્યૂબ, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, ઇંક્લોજર, પેનલ, વેનટીસ
Kohler: બાથ ટ્યૂબ, એન્સેમ્બ્લ્સ, ફોકેટ્સ, ટોય્લેટ્સ, યૂરિનલ્સ
Jaquar: બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, પેનલ, ટોપ્સ
Hindware: બાથ ટ્યૂબ, બીદેત્સ, ફોકેટ્સ, ઇંક્લોજર, પેનલ, સિંક્સ, સ્ટીમ રૂમ, યૂરિનલ્સ, વાશ બેસિન, વાટર ક્લોજિટ
Johnson: બાથ ટ્યૂબ, પેનલ, પંપ, ટોપ્સ, યૂરિનલ્સ, વાટર ક્લોજિટ
American Standard: બાથ ટ્યૂબ, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, પેનલ, સોપ ડિશ, ટોય્લેટ્સ, યૂરિનલ્સ, વાશ બેસિન

Write Review