વી1 સર્વિસેસ  Owner Verified Listing

Contractor
18, વેંકટેશ્વારા લેઆઉટ, 1સ્ટ્રીટ બ્લોક, મદીવાલા, બૈંગલોર - 560068, Karnataka
નિયર સોમેશ્વર ટેમ્પલ

Services

Services: પ્લમ્બિંગ સર્વિસેસ
Types: સિવિલ કોંટ્રેક્ટર, પેંટિંગ કોંટ્રેક્ટર, કાર્પેન્ટ્રી કોંટ્રેક્ટર

Business Description

V1 services is a contractor for painting, carpentry and plumbing services. It offers services to industries, offices and homes. All the services are provided at affordable rates. V1 services gives special attention to the needs of its customers and is known for its excellent customer service.

Review

User Reviews

The V1 services guys absolutely unreliable and no.1 cheaters. They offer low price but later make customers to cry. Don't take service from these folks
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.