સેશન માર્કેટિંગ

Electronics and Home Appliance Stores
 08025222980, 08041158370
307, નલ રોડ, મુનિયપ્પા લેઆઉટ, મુઋગેશ પલય, બૈંગલોર - 560017, Karnataka
નિયર નીલાદ્રી અપાર્ટ્મેંટ
View Map

Services

cash, credit card
IFB: માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Whirlpool: રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Accessories & Parts: નો
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
Godrej: રેફ્રિજરેટર
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન અપ્લાયન્સેસ
Sony: ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી.
Samsung: હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Philips: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી.
LG: કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન

Write Review

User Reviews

Hi am looking for telecallers please call

Regards
cathrin
8453574901

You might also like