કર્નાટકા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

Electronics and Home Appliance Stores
 08041656610
 09972971791
147, 12ટી.એચ. ક્રોસ, પીન્યા, બૈંગલોર - 560058, Karnataka
ઓપોજિટ પીન્યા બસ સ્ટોપ
View Map

Services

Whirlpool: રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Accessories & Parts: યેસ
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Videocon: કલર ટેલિવિજન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Brands: એયરટેલ ડી.ટી.એચ., બિગ ટી.વી. ડી.ટી.એચ., ડિશ ટી.વી., ટાટા સ્કાઇ, સન ડાઇરેક્ટ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Panasonic: ઓટોમેટિક કૂકર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ઇલેક્ટ્રિક આયરન, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિની હાઇ-ફી સિસટમ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્લિમ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Sony: ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી.
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Preethi: ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વેટ ગ્રાઇંડર
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, વાશિંગ મશીન
Philips: બ્લેંડર, કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ઇલેક્ટ્રિક રાઇસ કૂકર, ફ્લેટ ટી.વી., હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર, કેટલ્સ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્લાજ્મા ટી.વી., પોર્ટેબલ ટી.વી. એંડ ડી.વી.ડી. પ્લેઅર્સ, સ્ટીમ આયરન
LG: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, સોલો માઇક્રોવેવ, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.
Maharaja Whiteline: ઇલેક્ટ્રિક આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ઇમર્જેન્સી લાઇટ, હેંડ બ્લંડર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, રાઇસ કૂકર, વેટ ગ્રાઇંડર

Write Review

User Reviews

Be careful in dealing with Karnataka electronics/sudhish especially w.r.t. to payments. known to take money in advance and not place/provide the goods and then you just keep running for getting your money back

You might also like