> > Lakme Beauty Salon

લક્મી બ્યૂટી સેલન Owner Verified Listing

Beauty Parlour
 08041244342, 08023339670
 09845301546
58, એચ.એમ.ટી. લેઆઉટ, આર.ટી નગર, બૈંગલોર - 560032, Karnataka
બિહાઇંડ આર.ટી. નગર પોલિસ સ્ટેશન
View Map

Services

cash, credit card
Brands: લેક્મે
Gender: વૂમેન
Other Services: બ્યૂટી ટિપ્સ
Hair Treatment: એંટી-ગ્રીઇંગ ટ્રીટ્મેંટ, ક્રમપિંગ, ડેન્ડ્રફ કંટ્રોલ, હેયર કલર, હેયર કટ, હેયર આયરનિંગ, હેયરલોસ ટ્રીટ્મેંટ, હેયર સ્ટીલિંગ, હીલીતેસ, પાર્શલ હેયર સ્ત્રૈઘ્તેનીઁગ, પર્મનેંટ હેયર સ્ત્રૈઘ્તેનીઁગ, પેર્મીઁગ, રિબનડિંગ, રૂટ્સ ટચ અપ, સ્કેલ્પ ટ્રીટ્મેંટ, શેમ્પૂ, થ્રેડિંગ, તોન્ગીઁગ, એક્સ-તેન્સો
Body Treatment: બોડી સનટૂરિંગ, હેંડ એંડ ફીટ મસાજ, રેફ્લેક્ષોલોગ્ય, રિજુવનેશન, સ્ટર્સ રિલીવિંગ ટ્રીટ્મેંટ
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Beauty Products: બોડી કેયર, સમપેક, આય બ્રો પેન્સિલ, આય લેશ્સ, આય લાઇનર, આય શેડો, લિપ ગ્લોસ, મેસ્કારા, નેલ કેયર, રોજ પાઉડર, સ્કિન કેયર
Skin Treatment: આસ્ન ટ્રીટ્મેંટ, એંટી એજિંગ, એઅર્વેડિક, બ્લીચિંગ, બ્રાઇડલ મેક અપ, આય બ્રો ટ્રીટ્મેંટ, ફેશલ, ફ્રૂટ્સ, હર્બલ, લિફ્ટિંગ એંડ ટોનિંગ, મનીકરી, મોલ કટિંગ, નેલ આર્ટ, પેડકરી, પિગ્મેન્ટેશ્ન, સ્કિન પોલિશિંગ, અંડર આય ટ્રીટ્મેંટ, અન્વાંટેડ હેયર રિમુવલ, વેક્સિંગ
Editor's Note
Lakme has been associated with cosmetics since 1952 and is one of the leading names in the industry today. Lakme has diversified its operations and opened up Lakme Beauty Salon chains across all major cities in the country. The salons are equipped with the latest technology in hair and skin care and offer skin care services, beauty services, hair care services and bridal packages. Lakme Beauty Salons are hygienic and their world-class experts provide special care and attention to every customer. Lakme salons are known for their avant garde haircuts, special facials, and mosaic nail art, among other things.

Business Description

With the complete range of beauty and grooming services for hair care, skin care and beautification, Lakme Beauty Salon will make you look and feel beautiful. They offer consistent quality, reasonable prices complimented by professional beauticians making your experience with Lakme fulfilling and totally worth it. Apart from regular services like waxing, threading, hair styling and facials, they also offer a range of specialised services. One of their unique services is the Bridal Sutra offering the colour palette and beauty of an Indian wedding. Be it the mehendi ceremony, the sangeet session, the wedding or the reception, they specialise in every aspect of an Indian marriage. With hair styles including radiant curls, bridal buns and royal... View More

Other Branches of Lakme Beauty Salon

Near Udupi Garden Restaurant
BTM 2nd Stage, Bangalore
Near MTR Restaurant
Banashankari 2nd Stage, Bangalore
In Panchajanya Towers
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Adigas Hotel
Bannerghatta Road, Bangalore
Beside Krishna Park
Basavanagudi, Bangalore
Above Axis Bank
Bellandur Outer Ring Road, Bangalore
Near Kundalahalli Gate Bus Stop
Brookefield, Bangalore
In Imperial Court
Cunningham Road, Bangalore
View All 26 Branches of Lakme Beauty Salon

Write Review

User Reviews

I visited Lakme Saloon at RT Nagar for a permanent hair straightening. However this was not the first time I was I previously used their hair straightening service for 3 times with the beautician named Zahid. He was an awesome talented person done his job perfectly. Then I moved to UK, however I wanted to get my hair straightening done only by Lakme, I waited 2 long years and revisited salon. This time the beautician was changed, new beautician's name was <B>IMRAN</B> . Before they start the straightening process I asked whether he is experienced in strightening, the manager confirmed that they do lots of straightening and they did not get any complaints untill then.In the whole process of straightening he was careless, used old iron which ... View More
I visited Lakme Saloon at RT Nagar for a permanent hair straightening. However this was not the first time I was I previously used their hair straightening service for 3 times with the beautician named Zahid. He was an awesome talented person done his job perfectly. Then I moved to UK , however I wanted to get my hair straightening done only by Lakme , I waited 2 long years and revisited salon. This time the beautician was changed, new beautician's name was <B>IMRAN</B> . Before they start the straightening process I asked whether he is experienced in strightening, the manager confirmed that they do lots of straightening and they did not get any complaints untill then.In the whole process of straightening he was careless, used old iron whic ... View More
Cool salon with excellent infrastructure.Liked their service.Would love to go there again.
when any one goes for a facial pl check the products that will be used on you and the technique that will be used. the parlours are very secretive about the products that they use vis a vis the hefty charges. also be ware of mechanised techniques like galvanic treatment which caused metalic taste followed by head ache and pain in the eyes which lasted for 4-5 days.
The worst irresponsible management seen ever,the kind of treatment they make with their customer is really grave,the above given comments are really nonsense,crap,this is the second time i have been suffered due to LAKME's irresponsibilities.

We provide female to male body massage near KORAMANGALA (H.S.R.LAYOUT). Contact : +91-9740950999

They give prefrence for their cstomer and satisfy them by giving them good touch and look

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.