શર્મા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

Electronics and Home Appliance Stores
 09845115651, 09343044611
22/2, સેપ્પીઁગ્સ રોડ, શિવાજી નગર, બૈંગલોર - 560001, Karnataka
બિસાઇડ શ્રી એકમ્બરેશ્વર ધર્મરાજ ટેમ્પલ
View Map

Services

Videocon: કલર ટેલિવિજન, રેફ્રિજરેટર
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
Whirlpool: રેફ્રિજરેટર
Accessories & Parts: નો
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
Sony: સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, ટી.વી.
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, ટી.વી., પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
LG: ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ટી.વી., પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર

Write Review

You might also like