એમ.ટી.આર.

Restaurant
 08022118083, 08040925248
 09886658096
29, વ્હાઇટ હાઉસ, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, સ્ટ્રીટ માર્ક્સ રોડ, બૈંગલોર - 560001, Karnataka
નિયર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇંડિયા હીડ ઓફિસ
View Map

Services

cash, food coupon, credit card
Services
Catering: નો
Home Delivery: નો
Amenities: નોટ અવૈલેબલ
Valet Parking: નો
Alcohol: નો
Cuisine: સાઉથ ઇન્ડિયન
Veg/Non-Veg: વેજ
Food coupons accepted: નો
Credit Cards Accepted: યેસ
AC,Non AC: એ.સી.

Write Review

Related Keywords