ગ્રીન ડસ્ટ

Electronics and Home Appliance Stores
 08023505180
 09342867046, 09901057291
1, 9ટી.એચ. એચ મેન, પાઇપ લાઇન રોડ, વિજયા નગર, બૈંગલોર - 560040, Karnataka
નિયર અમ્રુથ સાગર
View Map

Services

Products: ડસ્કટોપ, લેપટોપ
Cities: બેંગેલોર
Accessories & Parts: યેસ
Used Laptops: નો
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Prestige: ચિમ્ની, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લંડર, ઇંડક્શન કુક ટોપ્સ, જૂસર, કિચેન ટૂલ્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નન સ્ટિક કુકવેયર, પોપ અપ ટોસ્ટર, પ્રેશર કૂકર, સેંડવિચ ટોસ્ટર
Brands: અકર , એપલ , ડેલ , ઇપ્સન , એચ.પી. , આઈ.બી.એમ. , લિનોવો , સની , ટોશિબા
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ- સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, ટી.વી., રેડિઓ, વોકમેન એમ.પી.3
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
LG: એયર પ્યૂરિફાઇર, કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ડિશવાશર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, ફ્રોસ્ટ ફ્રી રેફ્રિજરેટર, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સેમી વાશિંગ મશીન, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, ડમ માઇક્રોવેવ, સોલો માઇક્રોવેવ, સ્ટીમ વાશર ડ્રાયર, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.
Godrej: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન

Write Review

You might also like