રોક્ષેલ ઇન

Service Apartments
 09900229838, 09008307011
6ટી.એચ. ક્રોસ, 8ટી.એચ. મેન, વિવેક નગર, બૈંગલોર - 560047, Karnataka
નિયર વિવેક નગર બસ સ્ટોપ
View Map

Services

Type: લગ્જરી
Tariff Range: બિટ્વીન રુપીસ 2001 એંડ રુપીસ 3000
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
cash, credit card

Other Branches of Roxel Inn

Near Leela Palace
Airport Road, Bangalore
Near Food Magic Restaurant
Cooke Town, Bangalore
Near ITC Factory
Cox Town, Bangalore
Beside Namdhari's Fresh
Frazer Town, Bangalore
Opposite TGIF
HAL Airport Road, Bangalore
Near Le Meridien Hotel
Sankey Road, Bangalore
Near Ecospace
Sarjapur Ring Road, Bangalore

Write Review