ડિજી કમ્પ્યૂટર્સ

Computer Hardware Dealers
 08041686101, 08028566789
 09845026920, 09880568832
972/4, 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, 16ટી.એચ. ક્રોસ, યેલહંકા ન્યૂ ટાઉન, બૈંગલોર - 560064, Karnataka
એબોવ સુરેશ બૂક ડિપો
View Map

Services

Products: મિસ ઓફિસ, ઓપરેટિંગ સિસટમ
Products: ડસ્કટોપ, લેપટોપ
Type: ડસ્કટોપ, લેપટોપ
Used Laptops: નો
Brands: અકર , એપલ , ડેલ , ઇપ્સન , એચ.પી. , આઈ.બી.એમ. , લિનોવો , સની , ટોશિબા

Write Review

User Reviews

Good for nothing they are, my airtel postpaid is pending with them since last 15 days . no communication watsoever . Do not even think of getting connection form these guys
maha farji log hai ..

You might also like