બિલ્ડ માર્ટ Owner Verified Listing

Construction Material Dealers
 08023477970, 08023477971
 09448992206, 09448992208
25/3-2, 1સ્ટ્રીટ સ્ટેજ, ઇન્ડસ્ટ્રિય્લ સબર્બ, યેશ્વઁથ્પુર, બૈંગલોર - 560022, Karnataka
બિહાઇંડ રવીઁદુ ટોઈઓટા
View Map

Services

Iron/Steel: નો
Parryware: બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, ક્લોજિટ સીટ કવર, કિચેન સિંક, લેબ સિંક, પ્રેશર પંપ, ઇંક્લોજર, પેનલ, સોપ ટ્રે, ટોપ્સ, ટોય્લેટ પેપર હોલ્ડર, યૂરિનલ્સ, વેનટી કેબિન્સ, વાશ બેસિન, વાટર ક્લોજિટ
Products: સરમિક્સ ટાઇલ્સ, વીત્રીફીએદ ટાઇલ્સ, વાલ ટાઇલ્સ, રસ્ટિક ટાઇલ્સ
Jaquar: બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, ફોકેટ્સ, ફ્લશ વાલ્વ્સ, ઇંક્લોજર, પેનલ, ટોપ્સ
Type: ફ્લૂરિંગ, સેનિટરીવેર, ટાઇલ્સ
Roca: બાથરૂમ ફર્નિચર, બાથ ટ્યૂબ, કિસ્ટેર્ન, ક્લોજિટ્સ, ઇંક્લોજર, પેનલ, ટોય્લેટ્સ, યૂરિનલ્સ, વાશ બેસિન
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
cash, credit card

Business Description

Build Mart provides tiles & all kinds of bathroom accessories. Looking for ceramic, vitrified or rustic tiles or wooden flooring? You can find it all at Build Mart. Also get shower cubicles, chimney & hobs , faucets, bathtubs etc. Their exhibition house gives you a preview of their products so you can get a good idea of what each product looks like and how you can match it with the other accessories. All their products are available in a variety of colours, shapes,sizes, textures & with outstanding features. The trained staff helps you through the selection process. They also offer customisable options.

Write Review

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.