> > PBM Hospital Lab

પી.બી.એમ. હોસ્પિટલ લેબ

Labs & Diagnostic Centre
 015212226331
102, અમ્બેદ્કર સર્કલ, બિકનેર - 334001
નિયર સ્ટેટ બેંક ઓફ જયપુર એંડ બિકનેર

Services

X-Ray: યેસ
Blood Tests: યેસ
Scan: યેસ

Write Review

You might also like