વિ શાઇન એકેડેમી

Entrance Exam Training Institutes
 08939244344
ન્યૂ-4, ઓલ્ડ-8બી, 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, રંગસ્વામી સ્ટ્રીટ, ચ્રોમ્પેત, ચેન્નઈ - 600044, Tamil Nadu
નિયર અદ્યર અનાનદ ભવન

Services

cash
Credit Cards Accepted: No
Test: SAT, TET, TNPSC, Bank Exams, Sub Inspector Entrance Exam Coaching, Entrance Exam Preparation For Government Jobs, TNUSRB, IBPS, PSC, RRB, RBI
Other Services: Aptitude Testing, Career Counseling, College & University Selection - Counseling, Interview Preparation, Test Preparation & Coaching

Write Review

User Reviews

Seperate Practice room given for students.all day long we were permitted to practice with the help of the faculties.The only institute will all day long assistance..Good job...
i am working sbi bank thanks to weshine academy
weshine banking coaching is very nice
demo class is very good & nice. very useful
good coaching center for tnpsc, bank exams
weshine faculties are dedicated people. our coaching is very useful for me
weshine coaching is very useful for me.Infrastructure & atmosphere is very very super
They motivate each student and all the classes including english and general awareness are all dicussed in class.best coaching center
tnpsc , bank best coaching center in weshine academy.............
I am a student of Weshine academy for BANK class. Very good teaching methods. Seperate room given for practice. They conduct weekly test. Thanks for Weshine academy..
Show All (39)

You might also like