ગેબ્રિએલ અસોસિએટ્સ

Real Estate Builders & Developers
 04445513130
 09840140759, 09840097437
6/26, જુબ્લીઈ બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, પલાયાકકરણ ક્રોસ સ્ટ્રીટ, કોદમ્બક્કમ, ચેન્નઈ - 600024, Tamil Nadu
નિયર કોદમ્બક્કમ કોપરેશન ઓફિસ

Services

cash, credit card
Interior Decorator: યેસ
Interior Designer: યેસ
Type: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Segment: રેજિડેન્શલ અપાર્ટ્મેંટ
Products: પી.વી.સી. ફ્લૂરિંગ, વૂડેન ફ્લૂરિંગ
Decorator Services: બાથરૂમ ફિટિંગ્સ, બ્લાઇંડ્સ એંડ કર્ટેન્સ, કાર્પેટ ટાઇલ્સ, ફેલસી સીલિંગ, ફ્લૂરિંગ એંડ ટાઇલ્સ, પાર્ટિશન્સ, વોલ્પેપર, વૂડ વર્ક એંડ ફર્નિચર
Type: કમર્શલ, ઇન્ડસ્ટ્રિય્લ , રેજિડેન્શલ
Credit Cards Accepted: અમેરિકન એક્સ્પ્રેસ, માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review

You might also like