પ્લેટીસ ડિજાઇનર્સ Owner Verified Listing

Interior Designers & Decorators
 04424311800, 04432455920
 09445017080, 09787200750
34, ન્યૂ 69, 2એન.ડી. ફ્લોર, પોએસ રોડ, તેયનમ્પેત, ચેન્નઈ - 600018, Tamil Nadu
નિયર રાજ ટી.વી. ઓફિસ

Services

Products: વૂડેન ફ્લૂરિંગ
Interior Decorator: યેસ
Interior Designer: નો
Decorator Services: બાથરૂમ ફિટિંગ્સ, બ્લાઇંડ્સ એંડ કર્ટેન્સ, ફેલસી સીલિંગ, ફ્લૂરિંગ એંડ ટાઇલ્સ, પાર્ટિશન્સ, ટર્નકી પ્રોજેક્ટ્સ, વોલ્પેપર, વૂડ વર્ક એંડ ફર્નિચર

Write Review

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.