નેત્ફીરે

Telecom and Internet Service Provider
 08122151312, 07200050150
5-બી, કોલચી અમ્મન કોવિલ સ્ટ્રીટ, કીલમ્પક્કમ, ઊરપક્કમ, ચેન્નઈ - 603201, Tamil Nadu
નિયર ઊરપક્કમ રેલ્વે સ્ટેશન

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: નો
Brands: નીટફર
Services: ઇંટરનેટ બ્રોડબેંડ કનેક્શન ડેટા કાર્ડ, ઇંટરનેટ બ્રોડબેંડ કનેક્શન હોમ, ઇંટરનેટ બ્રોડબેંડ કનેક્શન ઓફિસ, ઇંટરનેટ બ્રોડબેંડ કનેક્શન વાયર્લેસ
Products & Services: ઇંટરનેટ બ્રોડબેંડ કનેક્શન હોમ, ઇંટરનેટ બ્રોડબેંડ કનેક્શન ઓફિસ

Write Review

User Reviews

the speed is always good.....,!
I have used their internet plan of 2 Mbps at INR 700 and I am loving it so far.
Very competitive and fast internet speeds.
good internet connection....,
internet services is best....
Good customer service.
I recommend to you to get their connection.
Very Nice Custom Support....,
Hello everyone, I would like to share my experience using Netfire broadband.
Net fire installation process was pretty fast.
Show All (58)

You might also like