પર્ક્સ

Garment Shops
 01143548345, 01143548364
એફ-27, કાન્નૌટ પ્લેસ, દિલ્લી - 110001
ઓપોજિટ પાલિકા બઝાર ગેટ-7
View Map

Services

Inner Wear: યેસ
Brands: પર્ક્સ, રેયમંડ
Gender: મેન્સ, વૂમેન્સ
Uniforms: નો
Woolen Clothes: યેસ
Boutique: નો
Type: કેજુઅલ, ફોર્મલ, સપોર્ટ્સ્વિયર, વેસ્ટર્ન

Other Branches of Parx

In Pacific Mall
Ghaziabad Sector 3, NCR
Near Satyam Cinema
Janak Puri, NCR
Near Hansraj College
Kamla Nagar, NCR
Near Mc Donald's
Kamla Nagar, NCR
Near Ajmal Khan Road
Karol Bagh, NCR
Near Main Market
Lajpat Nagar-2, NCR
Near V3S East Central Mall
Laxmi Nagar, NCR
Near Noida Sector-16 Metro Station
Noida - Sector 38A, NCR
View All 12 Branches of Parx

Write Review