ઓરાયન કોલ ટેક

Call Centre Training Institutes
 01145602161, 01145602105
 09310253513
-9, 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, ન્યૂ કૃષ્ણા પાર્ક, જનકપુરી, દિલ્લી - 110058
નિયર જનકપુરી વેસ્ટ મેટ્રો સ્ટેશન

Services

Placement: યેસ
Courses Offered: કસ્ટમર સર્વિસ, ટિલમાર્કેટિંગ, વોય્સ એંડ એક્સેન્ટ

Write Review

User Reviews

we need some candidates ,telecaller for credit cards process
location rohini sector 3
contact us 8368412639