ઓરાયન કોલ ટેક

Call Centre Training Institutes
 01132327444,
1656, અપર 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, થાણે રોડ, નજફગઢ, દિલ્લી - 110043
નિયર એચ.પી. પેટ્રોલ પમ્પ

Services

Placement: યેસ
Courses Offered: કસ્ટમર સર્વિસ, વોય્સ એંડ એક્સેન્ટ ટ્રેનિંગ

Write Review

User Reviews

we need some candidates ,telecaller for credit cards process
location rohini sector 3
contact us 8368412639

Call Centre Training Institutes nearby ઓરાયન કોલ ટેક