ક્રિએટિવ કિચેન મેકર

Electronics and Home Appliance Stores
 09418427942, 09816114069
17, સિઢપૂર, ધરમસાલા - 176057
નિયર સેક્રેડ હાર્ટ સ્કૂલ

Services

Products: કિચેન એપ્લિયંક
Brands: કેન્ટ આર ઓ
Repairs & Services: નો
Credit Cards Accepted: નો
Accessories & Parts: યેસ
Consumer Durables: યેસ
Sales: યેસ
Services: નો
cash, credit card
Bajaj: ઓટોમેટિક કૂકર, સીલિંગ ફેન, ચિમ્નીસ, કુકટોપ્સ, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ઇલેક્ટ્રિક ટી મેકર, હેંડ બ્લેંડર્સ એંડ હેંડ મિક્સર્સ, ઇંડક્શન કુકર્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, અવન ટોસ્ટર ગ્રીલ્લેર, પ્રેશર કૂકર
Prestige: ચિમ્ની, કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લેંડર, ઇંડક્શન કુક ટોપ્સ, જૂસર, કિચેન ટૂલ્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નન સ્ટિક કુકવેર, પોપ-અપ ટોસ્ટર, પ્રેશર કૂકર, સેંડવિચ ટોસ્ટર
Glen: બિલ્ટ ઇન હોબ્સ, બિલ્ટ ઇન અવન, ચિમ્ની, કુકટોપ, ડ્રાઈ આયરન, ગ્રીલ્લેર, ઇંડક્શન કૂકર, કેટ્લ, સેંડવિચ મેકર, સ્ટીમ કૂકર, સ્ટીમ આયરન, ટોસ્ટર

Write Review