પઠોલબ

Labs & Diagnostic Centre
 08322736285
એફ/10, ફાતિમા ચૈમ્બર્સ, લોયોલા ફાતિમા રોડ, મર્ગઓ , ગોવા - 403601
નિયર આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેંક

Services

X-Ray: નો
Blood Tests: યેસ
Scan: નો

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Fatorda So Margaon