સિટી લેબ

Labs & Diagnostic Centre
 08322229002
103, કમાત સેન્ટર, 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, પનાજી , ગોવા - 403001
નિયર દેમ્પો હાઉસ

Services

X-Ray: નો
Blood Tests: યેસ
Scan: નો

Write Review

You might also like

Nearby Locality Guides

Taleigao Panaji Market